REJOICE00

无论生存或生活
我都不浪费
不让故事这么的后悔
                   ——《如烟》

那生命灿烂烟火般上演
          你和我最后都要回归地平线
                          ——《生命有一种绝对》

这是一个有山有水长年刮大风的地方,我的故乡。